shq eng srb

Pyetjet më të shpeshta

Keni ndonjë pyetje për shërbimet e KESCO-s? Shih nëse përgjigjia gjendet në listën më poshtë!

Si mund të njoftohem paraprakisht mbi ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike?

Për të pranuar informatat mbi ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike, ju mund të regjistroheni në aplikacionin “eKesco”.

Aplikacioni eKesco rregullon dukshëm qasjen në informata publike, duke marrë njoftime në kohë reale mbi punimet në rrjet,në secilin qytet, lokalitet e lagje.

 

Si të bëj kërkesë për ri-kyçje, pas shkëputjes për shkak të borxhit të grumbulluar?

Klienti duhet të bëjë kërkesë për ri-kyçje në Departamentin për Konsumatorë të KESCO-s.


Bazuar në Rregulloren e ZRRE-së nr. 09/2017 për shkyçje dhe ri-kyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë, në kapitullin VI dhe nenin 23, afatet dhe kushtet për ri-kyçje deklarohen të jenë:

  • Ndërmarrja e energjisë do të ri-kyç objektin e shkëputur të klientit jo më vonë se 24 orë pasi të jenë plotësuar kushtet e ri-kyçjes.
  • Nëse, për ndonjë arsye teknike, klienti nuk mund të ri-kyçet brenda afatit të përshkruar më sipër, konsumatori mund të paraqesë kërkesën përmes Qendrës së Thirrjes ose Zyrës së Kujdesit për Konsumatorë.

Lexoni artikullin kërkesa për rikyçje në KESCO për më shumë.

Kur është energjia elektrike më e lirë dhe kur më e shtrenjtë?

Tarifat me pakicë të energjisë elektrike janë të rregulluara dhe të aprovuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji.

Struktura ekzistuese tarifore ditore përbëhet nga tarifa e lartë (TL) dhe tarifa e ulët (TU).

Koha e shfrytëzimit të tarifës së lartë prej 1 tetorit deri më 31 mars është nga ora 07:00 deri në ora 22:00, ndërsa prej 1 prillit deri më 30 shtator është nga ora 08:00 deri në 23:00.

 

Pse duhet ta paguajmë tarifën fikse edhe kur nuk e përdorim energjinë elektrike?

Fatura juaj e energjisë elektrike nuk do të jetë zero, edhe nëse përdorimi i energjisë elektrike është zero. Ekziston një pagesë mujore e quajtur tarifa fikse, për faktin se ju jeni ende të lidhur me energji elektrike.

Kjo tarifë fikse caktohet nga Zyra e Rregullatorit për Energji për të mbuluar shpenzimet administrative dhe shërbimet, si: Leximin, faturimin, shpërndarjen e faturës, mirëmbajtjen e llogarisë së konsumatorit, etj.

Për të mos pranuar faturë mujore me tarifë fikse, konsumatori duhet të bëj kërkesë për pasivizim të llogarisë në KESCO.

Si të bëj një sugjerim, një lavdatë apo ankesë në shërbimet e ofruara nga stafi i KESCO?

Për të bërë një sugjerim, lavdatë apo ankesë për shërbimet e ofruara, ju mund ta shkarkoni formularin përkatës, ta plotësoni atë dhe ta vendosni në kutitë e sugjerimeve nëpër të gjitha distriktet/nëndistriktet e KESCO-s.

Shkarko aplikacionin eKesco