shq eng srb

Česta pitanja

Kako vam možamo pomoći?

Kako da se registruje na mobilnu aplikaciju „eKesco“?

Mobilna aplikacija eKesco se može preuzeti za:

Android (PlayStore), iPhone(AppStore),  tražeći e-Kesco.

Nakon preuzimanja, registrujete se popunjavanjem vaših podataka: šifre, imena i prezimena, broja telefona i e-maila.

Potrošač na jedan profil može da registruje više od jednog brojila. Za detaljnije informacije o registrovanju i korišćenju mobilne aplikacije eKesco, možete preuzeti priručnik za eKesco.

Na adresi: kesco-energy.com možete pronaći detaljniji priručnik o korišćenju aplikacije.

Kako mogu prethodno da budem obavešten o planiranim prekidima električne energije?

Kako biste primili informacije o planiranim prekidima električne energije, možete da se registrujete na aplikaciju „eKesco“ ili da nam pišete na: info@kesco-energy.com dajući relevantne informacije.

Koji su načini plaćanja računa za električnu energiju?

KESCO a.d. pruža nekoliko mogućnosti uplate računa za električnu energiju:

  • na kasama KESCO-a;
  • preko aplikacije eKesco, gde se uplate mogu vršiti svim domaćim i međunarodnim Visa i Master Card karticama;
  • u komercijalnim bankama, finansijskim nebankarskim institucijama.

Ostale informacije u vezi sa uplatama možete naći u rubrici Račun i uplata na internet stranici KESCO-a.

Kako da podnesem zahtev/žalbu u KESCO-u?

Svi postojeći potrošači kojima su potrebne različite usluge električne energije od KESCO-a a.d. mogu se pojaviti na šalterima brige o potrošačima, specifikujući njihov zahtev ili žalbu, kako je dole navedeno: 


1. korak-    Pojavite se na šalterima službe za potrošače ili preuzmite formular ovde. 
2. korak-     Popunite podatke o potrošaču, kako je gore navedeno (1. korak). 
3. korak    Unesite znak (kliknite na osenčeni kvadrat) kako biste specifikovali vrstu žalbe ili zahteva kako je opisano u formularu.
4. korak    Unesite neki podataka koji nam mo\e pomo’i u što pravičnijem razmatranju vašeg zahteva. 
5. korak-    Potpišite formular i upišite datum.
6. korak-    Predajte formular na najbližem KESCO-ovom šalteru. Tokom predaje, službenik na šalteru će vam dati referentni broj kojim se dokazuje da ste podneli zahtev/ žalbu. 

Potrošači mogu podnositi zahteve ili žalbe u vezi sa uslugama električne energije i preko elektronske pošte: info@kesco-energy.com; Centra za pozive (Call centra) ili preko zvanične Facebook stranice. 
 

Zahtev za ponovno priključivanje nakon isključenja zbog nastalog dugovanja

Klijent treba da podnese zahtev za ponovno priključivanje pri Odeljenju za potrošače kod licenciranog snabdevača (pogledaj snabdevače). Na osnovu Pravila RUE-a br. 09/2017 o isključenju i ponovnom priključenju potrošača u energetskom sektoru, poglavlja VI, člana 23, vremenski rokovi i uslovi za ponovno priključenje su:

Energetsko preduzeće ponovo priključuje objekat klijenta ne kasnije od 24 časa nakon što su ispunjeni uslovi za ponovno priključenje. Ukoliko iz nekog tehničkog razloga, klijent ne može da se ponovo priključi u gore navedenom roku, potrošač može podneti zahtev preko centra za pozive (Call centra) ili kancelarije za brigu o potrošačima.

Kada je električna energija jeftinija, a kada skuplja?

Maloprodajne tarife električne energije regulisane su i odobrene od strane Regulatornog ureda za energiju. Postojeća dnevna tarifna struktura sastoji se od visoke tarife (VT) (tarifa e lartë (TL) ) i niske tarife (NT) (tarifa e ulët (TU)).

Vreme korišćenja visoke tarife od 1. oktobra do 31. marta je od 07.00 do 22.00 časova, a od 1. aprila do 30. septembra je od 08.00 do 23.00 časova.

Da li mogu da platim račun električne energije preko e-banking usluga u banci u kojoj imam račun, iako ugovor sa KESCO-om nije na moje ime (na primer račun roditelja ili stanodavca)?

Možete da izvršite uplatu putem ovih usluga ukoliko ste sklopili ugovor sa bankom u kojoj imate račun. Dovoljno je da u trenutku izvršenja uplate popunite tačno informacije koje se od vas traže (šifra potrošača li referentni broj koji je upisan na dnu računa

Pogrešno sam platio/la sam račun za električnu energiju, šta da radim? (pogrešna šifra, greška u opisu, i dr.)

U slučaju grešaka tokom uplate računa električne energije, sugerišemo vam da posetite šaltere za brigu o potrošačima u KESCO-u u vašem dotičnom distriktu, kako biste podneli zahtev o prepravci greške u vezi sa uplatom.

U slučaju uplate preko finansijskih nebankarskih institucija, molimo vas da se obratite dotičnoj instituciji gde je izvršena uplata. Ukoliko je uplata pogrešno izvršena preko mobilne aplikacije „eKesco“, sugerišemo vam da nam pišete na mail: info@kesco-energy.com ili da podnesete žalbu na šalterima za brigu o potrošačima u KESCO-u.

Zašto treba da plaćamo fiksnu tarifu?

Fiksnu tarifu određuje Regulatorni ured za energiju i to je tarifa koja se određuje kako bi se pokrili administrativni troškovi i usluge, kao što su: očitavanje, obračunavanje, distribucija računa, održavanje računa potrošača i dr.

Kako mogu da se prijavim na aplikaciju eKesco nakon što zaboravim lozinku?

U slučaju kada se zaboravi lozinka ili iz drugih razloga ne možete da se prijavite na aplikaciju eKesco, molimo vas da pošaljete e-mail na: info@kesco-energy.com upisujući tačno podatke o mernoj tački/ brojilu i pojasnite problem zbog kojeg ne možete da se prijavite. Centar za pozive (Call centar) vam takođe može pomoći u slučaju da naiđete na takve probleme.

Kako da dam sugestiju, pohvalu ili žalbu na vaše usluge koje pruža osoblje KESCO-a?

Da date sugestiju, zahvalnost ili žalbu na naše usluge, možete je podneti, popunjavanjem dotičnog formulara i da ga stavite u kutiju sa sugestijama u svim distriktima/ potdistrkitima KESCO-a.

Da li se zadržava provizija tokom online uplata računa za električnu energiju

Kompanija KESCO ne zadržava proviziju tokom online uplata računa električne energije. U slučaju da dođe do zadržavanja, molimo vas da kontaktirate vašu banku.

Socijalni sam slučaju i ne mogu da platim račun. Kako da postupim?

Svi potrošači koji primaju KESCO-ove usluge obavezni su da ispune njihove obaveze prema kompaniji. Međutim, u određenim slučajevima, kategorije kao što su socijalni slučajevi, regulisane su zakonodavstvom domaćih institucija.

U te svrhe, KESCO blisko sarađuje sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite radi sprovođenja subvencija za kategorije socijalnih slučajeva, prema listama koje odredi dotično ministarstvo. Za svaku informaciju u vezi sa socijalnim slučajevima, potrošači treba da se obrate Ministarstvu rada i socijalne zaštite.

Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa računom za električnu energiju?

Račun za električnu energiju se svakog meseca predaje fizički na vašu adresu koja je specifikovana u ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

Prema članu 28 Pravila o opštim uslovima snabdevanja električnom energijom, tačka 4 ističe: „Računi se šalju na adresu potrošača naznačenoj na ugovoru snabdevanja. Ukoliko nije naznačena adresa ili je pak ona netačna, ili ukoliko potrošač više ne stanuje na naznačenu adresu, snabdevač vrši isporuku na fizičkoj lokaciji gde je utrošena energija.”

Druga mogućnost za prijem računa električne energije jeste preko aplikacije eKesco, preko službenog zahteva putem e-maila info@kesco-energy.com ili preko ostalih online platformi koje su na raspolaganju potrošačima.

Preuzmite aplikaciju eKesco