alert-icon

KESCO upotrebljava 'Cookie Policy' kako bi vam pružili bolje iskustvo pregledanja. Koristeći naše web-stranice, prihvaćate naše ‘cookies' politike.

shq eng srb

Vrste zahteva i žalbi

Kao postojeći ili budući potrošač KESCO-a, možete imati razne zahteve, a mi vam pružamo rešenja za sve vaše zahteve. Kao prvo, molimo vas da pogledate da li se vaš zahtev nalazi na dole navedenom spisku. Ukoliko želite, možete podneti novi zahtev, a to možete učiniti putem aplikacije eKesco, odnosno u polju „Dodaj zahtev ili žalbu.“

 

Zahteve i žalbe

Zahtev za ponovno priključenje 

Električna energija je proizvod i usluga koju treba plaćati. Svaka vaša uplata služi za nesmetan rad operacija snabdevanja električnom energijom i ujedno za stvaranje profesionalnijih usluga za vas!

Međutim, ako su iz nekog razloga potrošači prekoračili rok koji je dat za uplatu električne energije (rok je naveden na vašem računu), onda će se oni tretirati u skladu sa Pravilima o isključenju i ponovnom priključenju u energetskom sektoru.

Kako bi se ponovo priključili na električnu mrežu, potrošači prvo treba da ispune sve finansijske dužnosti i da podnesu zahtev za ponovno priključenje.

Zahtev za ponovno priključenje podnosi se na našim šalterima (mapa), preko Centra za pozive (Call centar) na besplatan broj: 0800 791 00 ili preko elektronske pošte: info@kesco-energy.com.

Potrošači koji podnesu zahtev za ponovno priključivanje na šalteru, treba da popune ova dokumenta:

 1. formular prijave;
 2. dokaz o ispunjenju finansijskih dužnosti.

Potrošači koji podnesu zahtev za ponovno priključivanje preko Centra za pozive (Call centra), službenog e-maila ili online platforme, treba:

 1. za zahtev preko Centra za pozive (Call centar): da se obezbedi dokaz o ispunjenju dužnosti za dotični račun (da se pruža šifra potrošača, gde se potvrđuje ispunjenje finansijskih dužnosti);
 2. zahtev preko službenog e-maila: podnošenje službenog zahteva u elektronskom obliku i prilaganje dokaza o ispunjenju finansijskih obaveza;
 3. zahtev preko online platforme: ispunjenje električnog formulara na internet stranici i prilaganje dokaza o ispunjenju finansijskih obaveza.
Kontrola merne tačke/ brojila

Svi potrošači mogu podneti zahtev za kontrolu merne tačke/ brojila. Radi realizovanja ovog zahteva, potrošač treba da preda formular prijave na šalterima usluga za potrošače, kao što je:

 1. Formular zahteva (u kojem treba da se opišu razlozi o zahtevu za kontrolu brojila).
 2. Ostali relevantni dokumenti po potrebi.

Aktivnosti u vezi sa inspekcijom brojila vrši KEDS, a sprovođenje podataka u sistemu i obaveštavanje potrošača vrši KESCO.

Za aktiviranje naloga u KESCO-u

Ukoliko ste promenili mesto stanovanja ili ste privremeno zatvorili vaš biznis, i kao rezultat toga ste deaktivirali vaš nalog u KESCO-u, isti možete ponovo aktivirati.

Da ponovo aktivirate vaš nalog u KESCO-u morate podneti zahtev na šalterima službi za potrošače u vašem gradu (mapa). Ukoliko je od deaktiviranja prošao period od 24 meseca, onda morate podleći procedurama prijavljivanja za novog potrošača (novi potrošač redirect).

Vaš zahtev za ponovno aktiviranje naloga, mora proći kroz ove korake.

 1. popunjava se formular zahteva i predaje se na šalterima KESCO-a;
 2. u slučajevima kada ima promene imena sa ranijeg imena, primenjuju se isti uslovi kao i u zahtevima za promenu imena;
 3. ostali relevantni dokumenti.

Aktivnosti u vezi sa aktiviranjem računa vrši KEDS, a sprovođenje podataka u bazi podataka i obaveštavanje potrošača vrši KESCO

Zahtev za testiranje/ promenu brojila

Brojilo je glavni aparat za merenje vaše potrošnje električne energije.

U slučajevima sumnje u tačnost merenja vašeg brojila, možete podneti zahtev za testiranje ili promenu brojila na šalterima KESCO-a (mapa). Da ostvari ovaj zahtev, potrošač mora da popuni formular i da ga preda na našim šalterima, zajedno sa ostalim relevantnim dokumentima.

Aktivnosti u vezi sa testiranjem ili promenom brojila vrši KEDS, a sprovođenje podataka u sistemu i obaveštavanje potrošača vrši KESCO.

Promena imena na nalogu potrošača

Postoje različite vrste zahteva za promenu imena i za sve ove postoje zajedničke karakteristike koje treba uzeti u obzir:

 • Da biste promenili naziv na vašem računu, vi treba da podnesete zahtev u Kancelarijama za Brigu prema Potrošačima u vašem prebivalištu.
 • Obrazac za podnošenje zahteva vi možete preuzeti u veb-strani KESCO-a, kao i isti možete preuzeti u šalterima KESCO-a.
 • Zajedno sa popunjenim obrascem zahteva treba predati i odgovarajuće dokumente, zavisno od razloga za podnošenje prijave.
 • Da bi zamenili naziv računa, na početku dug na tom računu treba da bude nula.
 • U svim slučajevima promene imena, novi vlasnici su dužni da potpišu Ugovor o snabdevanju električnom energijom. Link Ugovora o snabdevanju električnom energijom koju je odobrila RUE može se naći i na internetu. Link za kućne kupce (Ugovor o domaćinstvu) i komercijalne (Ugovor za komercijalne kupce).

U nastavku smo naveli najčešće vrste zahteva za promenu naziva računa, kao i dokumentaciju koja je potrebna u ovim posebnim slučajevima:

Zahtev za promenu imena u slučaju prodaje, kupovine ili zakupa objekta

1.         Popunjeni obrazac zahteva.

2.         Ugovor o kupoprodaji ili zakupu overen kod javnog beležnika.

3.         Ako zahtev podnosi ovlašćeno lice, potrebno je overeno ovlašćenje.

4.         Poslovni podaci (ne stariji od 6 meseci) u slučajevima preduzeća.

5.         Nakon verifikacije i kompletiranja dokumentacije, da bi se nastavilo sa promenom naziva, potrebno je popuniti izjavu o prihvatanju odgovornosti za merno mesto i ugovor o snabdevanju.

 

Zahtev za promenu naziva u slučaju kada umre osoba, koja je ugovorač sa KESCO

1.         Popunjeni obrazac zahteva.

2.         Izvod iz matične knjige umrlih lica čije je ime u ugovoru sa KESCO -om.

3.         Porodični izvod.

4.         U slučajevima promene imena sa starije osobe na drugu osobu, izvan porodičnog odnosa, potrebni su relevantni dokazi o vlasništvu tamo gde se nalazi merno mesto.

5.  Nakon verifikacije i kompletiranja dokumentacije, da bi se nastavilo sa promenom naziva, potrebno je popuniti izjavu o prihvatanju odgovornosti za merno mesto i ugovor o snabdevanju.

 

Zahtev za promenu imena između članova porodice

1. Popunjeni obrazac zahteva.

2. Porodični izvod.

3. Izjava između dva člana porodice (trenutnog vlasnika i potencijalnog novog vlasnika), koji moraju biti fizički prisutni ili doneti svoje overene izjave.

4.  Nakon verifikacije i kompletiranja dokumentacije, da bi se nastavilo sa promenom naziva, potrebno je popuniti izjavu o prihvatanju odgovornosti za merno mesto i ugovor o snabdevanju.

 

Zahtev za promenu imena od vladinog / opštinskog entiteta:

1. Zvanični zahtev vlade / opštinskog entiteta.

2. Overeno ovlašćenje za predstavnika relevantnog tela.

3. Nakon verifikacije i kompletiranja dokumentacije, da bi se nastavilo sa promenom naziva, potrebno je popuniti izjavu o prihvatanju odgovornosti za merno mesto i ugovor o snabdevanju.

Zahtev za zatvaranje naloga

Svaki potrošač koji želi da zatvori/ deaktivira nalog i da prekine obračunavanje dotičnog naloga, treba da prati sledeće korake:

 1. popunjava se formular zahteva i predaje sa na našim šalterima (mapa);
 2. uplatnica koja dokazuje da je dug u potpunosti plaćen;
 3. ostali relevantni dokumenti po potrebi.

Nekoliko bitnih i ključnih pravila za zahteve za zatvaranje naloga su:

Tokom isključivanja i povlačenja brojila sa lica mesta, potrošač mora da bude prisutan.

U slučaju da ima nakupljenih i ne obračunatih kW/h ili nekog nalaza tokom testiranja i razmatranja brojila i laboratoriji za kalibraciju, isti je odgovoran za ispunjenje svih finansijskih i zakonskih obaveza u vezi sa mernom tačkom/ brojilom o kojem je reč. Nakon završetka procedura koje su gore navedene, u slučaju da brojilo tokom testiranja rezultira da je u redu, račun će biti zatvoren prema zahtevu, u suprotnom, postupiće se u skladu sa postupcima i pravilima u skladu sa zakonskim odredbama.

Aktivnosti na terenu koje imaju veze sa zatvaranjem naloga vrši KEDS, a sprovođenje podataka u sistemu i obaveštavanje potrošača vrši KESCO.

Ponovno plombiranje

Zahtev za ponovnim plombiranjem se može podneti na šalterima brige o potrošačima u dotičnom distriktu, popunjavanjem i predajom dole navedenog zahteva:

 1. formular zahteva;
 2. ostali relevantni dokumenti po  potrebi.

Aktivnosti na terenu koje imaju veze sa ponovnim plombiranjem vrši KEDS, a sprovođenje podataka u sistemu i obaveštavanje potrošača vrši KESCO.