Zahtevi, kako da ih ostvarimo?
Korisnički zahtevi i upustva za njihovo sprovodjenje

Poštovani potrošači,

Svi Vi koji ste potrošači KESCO d.d. možete predati zahteve za razne usluge, zavisno od vaših potreba. Zaposleni u KESCO-u d.d. će nastojati da se ovi zahtevi reše što pre, poštujući Zakonodavstvo na snazi, po kojem KESCO funkcioniše.

Za sve vaše potrebe možete podneti zahtev na šalterima Korisničkog servisa. Drugi način da podnesete Vaš zahtev je preko elektronske pošte na adresi contactcenter@kesco-energy.com, ili preko kutije predloga u svim distriktima/pod-distriktima ili preko web-strane www.kesco-energy.com kod polja TVOJA IDEJA.

Dole možete pronaći nekoliko vrsta zahteva koje možete podneti na šalterima Korisničkih servisa kao i uputstva za njihovo sprovodjenje.
Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti

Registracija novog potrošača u KESCO d.d.

Da biste se registrovali kao novi potrošač, morate da odete na šalter Korisničkog servisa i popunite aplikaciju za novi priključak. Sa sobom treba da imate ličnu ispravu. Komercijalni potrošači treba da donesu i dokument o registraciji biznisa. Od strane ekipa KESCO-a biće tehnički prijem. Nakon toga ćete priložiti zahtev za priključenje i potpisati ugovor za snabdevanje električnom energijom. KESCO će povezati mernu tačku potrošača u roku od 48 sati od prijema zahteva za priključenje.

Nakon toga, potrošač će imati legalni status i može uživati sva prava prema potpisanom ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

Aplikacija novog potrošača
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za potrošače u domačinstvu
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za komercijalne potrošače

×

Promena vlasnika, odnosno promena imena na vašem računu

Svaka promena podataka korisnika električne energije unutar objekta merne tačke, treba se prijaviti u KESCO d.d. Što znači, da korisnik koji pretendira da bude budući korisnik, treba da dodje na šalterima KESCO d.d. i donese sladeću dokumentaciju. Prilikom kupoprodaje imovine, jedno od obaveza koje treba da uradi budući potrošač je i kontrola obaveza te merne tačke koje ima prema KESCO d.d. Dakle, treba se obezbediti transakcijska kartica koja dokazuje da nema nikakvog duga prema KESCO-u.

Da bi se zamenilo ime potrošača, treba se potpisati novi ugovor o snabdevanju električnom energijom. Za zamenu imena potrebna su sledeća dokumenta:

Kod zamene vlasnika-kopoprodaja
- Zahtev potrošača za promenu imena,
- Kopija ugovora kupoprodaje overena u sudu,
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

Kada potrošač zahteva promenu imena sa drugim članom porodice, potrebno je:
- Zahtev potrošača za promenu imena,
- Porodični izvod i izjava prethodnog potrošača (aktuelnog), koji dobrovoljno zahteva promenu imena u obračunskoj kartici,
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

Kada aktuelni potrošač izdaje objekt pod kiriju, potrebno je:
- Zahtev zakupca za promenu imena,
- Vlasnički list objekta,
- Kopija ugovora za izdavanje objekta pod kirijom,
- Uverenje o biznisu zakupca ako se objekat izdaje pod kirijom za komercijalne delatnosti,
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

Nakon smrti evidentiranog potrebno je:
- Zahtev člana porodice, potrošača koji je umro, za promenu imena,
- Porodični izvod i umrlica,
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

×

Promena brojila, merne tačke

- Pisani zahtev zbog razloga promene brojila Obrazac možete preuzeti na šalterima KESCO d.d.
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

×

Gašenje računa / aktiviranje zatvorenog računa

Dok ste koristili električnu energiju u objektu bili ste registrovani kao potrošač, u medjuvremenu više ne želite da koristite električnu energiju (nije vam potrebna ), treba uraditi sledeće kakao bi se zaustavilo fakturisanje(samo taksa), gašenje kartice, deaktiviranje.

Vi treba uraditi sledeće:

- Da dodjete na šalterima Korisničkog servisa, da predate pismeni zahtev za pasivizaciju merne tačke i zatvaranje računa, tačnije za prekid snabdevanja električnom energijom,
- Uplatnica za usluge isključenja,
- Priznanica – uplatnica koja dokazuje plaćanje duga u potpunosti.

Aplikacija gašenje računa ×

Promena tarifne grupe od porodičnog na komercijalnog potrošača i obrnuto

Zamena tarifne grupe radi se na zahtev potrošača koja se vrši na šalterima Korisničkog servisa. Svaka promena delatnosti objekta, treba se odraziti na promenu tarife za energiju. Promena delatnosti podrazumeva promenu statusa potrošača od onog u domačinstvu na komercijalni i obratno, zbog povećanja ili smanjenja angažovane električne energije u objektu.

×

Zahtev za proveru brojila

Svaki potrošač može podneti zahtev za kontrolu merne tačke. Da bi ostvario ovaj zahtev potrošač treba da preda pismeni zahtev na šalterima Korisničkog servisa. Ovlašćene ekipe KESCO-a uradiće kontrolu u neophodnom roku.

Ova usluga se plaća i korisnik kartice se može opteretiti sa naknadom od 10 € plus PDV.

×

Zahtev za elektro-energestku saglasnost u principu ili opšti

Potencijalni potrošač pre nego li počne da gradi objekat u koji planira da koristi električnu enegiju, treba tražiti principijalnu elektro-energetsku saglasnost. Kada uzme opštinsku dozvolu za gradnju treba da traži elektro-energetsku saglasnost za snabdevanje električnom energijom.

Ekipe KESCO-a u oba slučaja će izaći na licu mestu i dati odgovor da li se potencijalni potrošač može ili ne snabdevati električnom energijom. Ako može, onda treba da se da tehničko rešenje kako se može ostvariti snabdevanje.

×

Zahtev za ponovno plombiranje

Svaki potršač koji je iz nekog razloga oštetio plombu na mernu tačku, obavezan je da prijavi KESCO-u za ponovno plombiranje merne tačke.

Zahtev za ponovno plombiranje podnosi se na šalterima Korisničkog servisa i potrošačka kartica se može opteretiti nadoknadom u vrednosti od 10 € plus PDV.

×

Zahtev za priključenje

Potrošač koji je isključen sa mreže iz nekog razloga i zahteva ponovno priključenje na mrežu snabdevanja električnom energijom, KESCO d.d će ponovo priključiti njegov objekat u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva. Što podrazumeva da je potrošač ispunio uslove za ponovno priključenje, obuhvatajući slučajeve kada je potrošač platio iznos računa prema Pravilu za Opšte Uslove Snabdevanja Energijom, potpisao sporazum sa energetskom kompanijom, ili je izvršio traženu delatnost koja je bila razlog za isključenje.

×