Najčešća pitanja
1. Kako da postanem KESCO-ov potrošač u domaćinstvu?

Da biste se registrovali kao novi potroša u domaćinstvu, morate da odete na šalter Korisničkog servisa i popunite aplikaciju za novi priključak. Sa sobom treba da imate ličnu ispravu. Komercijalni potrošači treba da donesu i dokument o registraciji biznisa. Od strane ekipa KESCO-a biće uradjen tehnički prijem. Nakon toga ćete priložiti zahtev za priključenje i potpisati ugovor za snabdevanje električnom energijom.

KESCO će povezati mernu tačku potrošača u roku od 48 sati od prijema zahteva za priključenje.
Nakon toga, potrošač će imati legalni status i može uživati sva prava prema potpisanom ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

2. Kako da postanem komercijalni potrošač?

Da biste se registrovali kao novi potrošač, morate da odete na šalter Korisničkog servisa i popunite aplikaciju za novi priključak. Sa sobom treba da imate ličnu ispravu i potvrdu o registraciji biznisa. Od strane ekipa KESCO-a biće uradjen tehnički prijem. Zatim ćete predati zahtev za priključak i potpišete ugovor za snabdevanje električnom energijom.

KESCO- će povezati mernu tačku potrošača u roku od 48 sati od prijema zahteva za priključenje.
Nakon toga, potrošač će imati legalni status i može uživati sva prava prema potpisanom ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

3. Kako da ostvarim jedan zahtev u KESCO-u?

Svi potrošači KESCO-a d.d. mogu predati zahteve za razne usluge, zavisno od njihovih potreba. Zaposleni u KESCO-u d.d. će nastojati da se ovi zahtevi reše što pre, poštujući zakonodavstvo na snazi, po kojem KESCO funkcioniše.

Svi vaši zahtevi se mogu podneti na šalterima Korisničkog servisa. Drugi način da podnesete Vaš zahtev je preko elektronske pošte na adresi contactcenter@kesco-energy.com, ili preko kutije predloga u svim distriktima/poddistriktima, kao i putem web-strane www.kesco-energy.com kod polja MOJA  IDEJA.
Za više informacija čitaj

4. Kako da uradim jedan predlog, obaveštenje ili žalbu?

Da bi ste uradili jedan predlog, obaveštenje ili žalbu, potrebno je da  predate predlog, obaveštenje ili žalbu na šalterima Korisničkog servisa.

Drugi način je da istu pošaljete elektronskom poštom na adresi contactcenter@kesco-energy.com, ili preko  web-strane www.kesco-energy.com kod polja  MOJA IDEJA.
Za više informacija čitaj

5. Kako da uradim jedan predlog, zahtev, kompliment ili žalbu za pružene usluge od strane radnika KESCO-a?

Da biste uradili neki predlog, zahtev, kompliment ili žalbu, to možete učiniti popunjavajući postojeći obrazac i isti ubacite u kutiju za predloge u svim distriktima/poddistriktima KESCO-a.

6. Gde mogu prijaviti zloupotrebu od strane službenika KESCO-a ili od strane gradjana?

KESCO d.d. ima jedinicu Unutrašnje Kontrole, koja se stara da kompanija bude profitabilna i u službi potrošača. Za svako loše ponašanje ili nezakonito ponašanje; kako od strane radnika kompanije tako i od neodgovornih  gradjana, Vi možete prijaviti na našim brojevima telefona ili preko elektronske pošte koju možete pronaći na web strani KESCO-a, kod polja  Prijavi zloupotrebu!

7. Gde mogu pronaći informacije u vezi sa računom električne energije?

Račun za električnu energiju na početku meseca dolazi na vašu adresu. Druga mogućnost je dobijanje računa online. Takodje, vi možete od štampati vaš račun u svakom Centru Korisničkog servisa.

8. Kako da pogledam račun online?

Da biste videli račun online potrebno je da se registrujete. Procedure registracije možete pročitati u Priručniku za registraciju online.

9. Gde mogu pronaći informacije u vezi sa objašnjenjem računa?

Informacije u vezi sa objašnjenjem računa možete preuzeti na web strani KESCO-a, kod polja  Račun i Plaćanje

10. Koji su načini plaćanja električne energije?

KESCO d.d. pruža nekoliko načina plaćanja električne energije, koje možete pronaći na web strani KESCO-a, kod polja  Račun i Plaćanje

11. Da li mogu platiti račun električne energije preko usluga e-bankinga u banci sa kojom poslujem, i ako ugovor sa KESCO-om nije na moje ime (npr.: račun roditelja ili zakupodavca)?

Da, Vi možete izvršiti plaćanje preko ovih usluga ako ste uradili sporazum sa bankom sa kojom poslujete. Dovoljno je da u trenutku izvršenja naplate popunite tačne informacije koje se zahtevaju.

12. Moj podstanar nije plaćao račune električne energije i sada je napustio stan. Ko treba platiti te račune?

Jedini vlasnik ugovora je potpisivač ugovora, to je lice čije ime je registrovano u sistemu naplate. Imajući u vidu da je račun izvršna isprava, ugovarač je u obavezi za izmirenje obaveza. Zbog toga je potrebno urediti odnose izmedju korisnika stana ili objekta i zakupodavca, obuhvatajući i potrošnju električne energije, tako što ćete od nas zahtevati da podstanar (zakupac) bude u sistemu naplate kao potrošač KESCO-a. Da bi se ovo omogućilo, potrebno je da se registrujete u nekom od naših centara, sa overenom kopijom ugovora o zakupu, neophodno je i da potpišete jednu izjavu o prenosu ugovora od zakupodavca na podstanara (zakupca), nakon dobijanja pismenog odobrenje od podstanara (zakupca).

13. Šta je TVOJA IDEJA?
Polje TVOJA IDEJA je nova online usluga u Departmanu Korisničkog servisa u KESCO-u. To je još jedna mogućnost više koju KESCO pruža potrošačima kao i prilika za KESCO da pobiljša kvalitet svojih usluga. Online servis omogućava potrošačima da podnesu zahtev, predlog, žalbu ili online obaveštenje i biće tretirani isto kao da su to uradili na šalterima KESCO-a.
Kako bi imali pristup ovoj usluzi, potrebo je da se prethodno registrujete. Procedura registracije je ista kao procedura na registraciji Računa Online.

Ako imate druga pitanja koje ne možete pronači ovde, molimo vas kontaktirajte Pozivni Centar na broj 0800 791 00 ili drugi način je da pošaljete vaša pitanja elektronskom poštom na adresu contactcenter@kesco-energy.com, odnosno preko kutije za predloge u svim distriktima/poddistriktima ili preko web-strane www.kesco-energy.com kod polja TVOJA IDEJA.
Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti

Ligjet e aprovuara nga Parlamenti i Republikës së Kosovës

Ligji për energjinë
Ligji për energjinë elektrike
Ligji për Rregullatorin e energjisë
Ligji për TVSH
Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit
×

Urdhëresat administrative

Urdhëresa 2008/5 për pronat e uzurpuara
Urdhëresa 2004/2 për pronat e uzurpuara
×

Rregullat e aprovuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë

Rregulli për zgjidhjen e kontesteve në Sektorin e energjisë
Rregulli për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike
Rregulli për kyçjen dhe shkyçjen e konsumatorëve në Sektorin e energjisë në Kosovë
×

Procedurat dhe kodet e KEK sh.a

Procedura për ankesa të përgjithshme të konsumatorëve
Procedura për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike
Procedura e Qendrës së Thirrjeve
Kontrata e furnizimit me energji elektrike për konsumatorët e amvisërisë
Kontrata e furnizimit me energji elektrike për konsumatorët komercialë
Procedura për mbylljen e llogarisë
Procedura për lidhje të re
Procedura e përkohshme për faturimin dhe leximin e konsumatorëve
Kodi i matjes i Operatorit të Shpërndarjes
Kodi i Shpërndarjes i OSSH-së
Kodi i Sjelljes dhe Etikës / KEK Code of Ethics
Kodi i punës për qasje në tokë dhe ndërtesa
×